Sunday, April 29, 2012

Q

धृथि, द्रुस्ति, मति, दार्क्ष्यं स्वकर्मसु नसीदति ||


आत्म बुद्धिर् सुखं चैव |
गुरु बुद्धिर् विशेषतः ||
परबुद्धिर विनाशाय |
स्त्री बुद्धिर् प्रलयान्तकः ||

No comments:

Post a Comment